?

Log in

No account? Create an account
Урочище Сандармох, Карелія. Серпень 2012 року. - Українські цвинтарі [entries|archive|friends|userinfo]
Українські цвинтарі

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Урочище Сандармох, Карелія. Серпень 2012 року. [Jul. 16th, 2013|04:23 pm]
Українські цвинтарі

ua_cemetery

[osokor_ua]
[Tags|, , , ]

Originally posted by osokor_ua at Урочище Сандармох, Карелія. Серпень 2012 року.
Урочище Сандармох, Карелія. Серпень 2012 року.
Великий кам'яний український хрест встановлений завдяки Л. Скрипниковій виключно за приватні кошти жертводавців.

Фото: А.Баштовий, А.Гуменюк, М. Гаврилюк.
LinkReply