May 29th, 2008

face

ПОХОРОННІ ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ УКРАЇНЦІВ КАРПАТ (ХІХ ХХ СТ.), частина перша

 

Похоронна обрядовість українців Карпат ХІХ – ХХ ст. — це багато­гранний зви­­ча­є­во-ри­ту­альний комплекс, у якому поєднано різні за значенням і по­­­ход­же­н­ням явища пра­дав­­ньої й новітньої народної обрядової традиції та еле­мен­­ти цер­ков­но-християнського культу. Од­нією з її прикметних особливостей є три­­вале збе­реже­н­­ня багатьох рід­кіс­них ар­ха­­їз­мів: похо­ро­н­ні ігри та об­ря­до­ві жертвопри­но­­шен­ня, ви­­к­лючне викорис­та­н­ня саней для пе­ре­везе­н­ня небіжчиків, оп­ла­ку­ва­ння мер­ця най­ма­­ними голосільниця­ми, ри­­­­ту­альне биття посуду, ра­ди­ка­ль­ні засоби знеш­­код­же­­ння т.зв. “злих” по­кій­ни­ків, по­ши­ре­н­ня дея­ких обрядових за­бо­рон на чле­нів усієї грома­ди, суп­ровід магічних дій заклина­ль­­­­ни­ми фор­­мула­ми та ін. Зіс­­тав­лення чис­лен­них ет­­ног­­ра­фічних, історичних та археоло­гіч­них да­­них доз­во­ляє ствер­джувати, що ці й ба­­гато ін­ших явищ є за­лиш­­ка­­ми зви­­чаїв та об­ря­дів, які сформувались ще в давньо­сло­в’ян­сь­ку чи на­віть у пра­сло­­в’ян­­сь­ку по­ру і знай­­шли своє еволюційне про­дов­же­н­ня в добу Київ­сь­кої Русі та в по­да­­­ль­ші ча­си.


Джерело:

http://www.lib.ua-ru.net/inode/28839.htm

Collapse )
face

ПОХОРОННІ ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ УКРАЇНЦІВ КАРПАТ (ХІХ ХХ СТ.), частина друга

 
“Похоронні звичаї та обряди. Післяпохоронні звичаї та обряди”
  http://www.lib.ua-ru.net/inode/28839.html 

 Третій розділ 
“Початок похорону: традиційні обрядодії в траурному домі та на подвір’ї”, “Звичаї та обря­ди, пов’язані з охороною добробуту ро­дини по­мер­ло­го”, “Традиційні способи перепровад­же­н­ня покійника на кладовище”, “Траур­на процесія. Обряди, які здійснюють дорогою на цвин­тар”, “Обрядові заборо­ни, охоронні звичаї та вірування, пов’язані з “проводами” померлого на кладо­вище”, “Ритуал поховання: звичаї, обрядові дії та вірування”, “Особливості похо­ронного обряду самогубців, упирів, чаклунів, нехреще­них дітей”.
 
Collapse )